Тюменская область -территория здорового образа жизни!

http://narco-stop72.ru/kontent/tyumenskaya-oblast-territoriya-zdorovogo-obraza-zhizni/oblastnoy-profilakticheskiy-kalendar/